×

Bangkok

(+66)12345678

info@teroasia.com

 

Image

Aran

 

BIOGRAPHY

 

Aran(อรัณย์หนองพล)หรือนุ้ยศิลปินวัย28ปีกับเส้นทางดนตรีเต็มตัวครัง้แรกในฐานะศิลปินกับเพลง สไตล์Pop-R&B/Soulทเ่ีขียนเน้ือร้องและแต่งทํานองเองจากการเฝ้ามองอารมณ์และความรู้สึกของคนในยุค สมัยผ่านมุมมอง และประสบการณ์ส่วนตัวของเขา โดดเด่นด้วยเสียงร้องท่ีไพเราะ หนานุ่ม และท่วมท้นไปด้วย อารมณ์ท่ีตัง้ ใจส่ือสาร เขาเริม่ ต้นเป็นศิลปินอิสระมาราว 2 ปี ทําเพลงกับเพ่ือนสนิทใน Home Studio ท่ีช่ือ Balcony Fake Tree

​Aranเติบโตในครอบครัวเล็กๆย่านบางแค,กรุงเทพมหานครชอบและหลงใหลในสองสงิ่อย่างมากตั้งแต่ เด็กๆนัน่คือการเขียนหนังสือและการร้องเพลงซ่ึงในส่วนแรกเขาได้เดินทางไปถึงเป้าหมายจนสําเร็จแล้ว และการเดินหน้าเป็นศิลปินเต็มตัวน้ี จะเป็นอีกความฝันท่ีเขาจะทําให้เป็นจริงได้ Aran ใฝ่ฝันเสมอว่าสักวันเขาจะ กลายเป็นนักร้องท่ีร้องเพลงของตัวเองต่อหน้าคนเยอะๆและมีคนร้องตามได้ทําให้ผู้ฟงัรู้สึกสุขทุกข์ดีใจ หรือร้องไห้ไปกับเขาผ่านเสียงเพลง

​จากทัง้สองความฝันผลักดันให้Aranอยากนําเสนอรสชาติทางดนตรีในแนวทางของตัวเองทไ่ีด้รับอิทธิพลมา จากศิลปินท่ีเขาหลงใหล อย่าง Adele, Taeyeon, Alicia Keys, Frank Ocean หรือเบิร์ด ธงไชย ก่อร่าง ตัวตนข้ึนมาเป็นเพลงป๊อปร่วมสมัยท่ีไม่ยากเกินเข้าใจเติมซาวนด์ดีไซน์ให้ความรู้สึกแตกต่างและผู้ฟงัสามารถ สัมผัสกับอารมณ์แบบเต็มท่ีในเนอ้ืร้องท่ีเขาเขียนจากสิ่งละอันพันละน้อยรอบๆตัวผสมผสานกับดีเทลของช่วง เวลาหรือสถานการณ์ท่ีมี‘ชีวิต’และ‘ความรู้สึก’ซ่อนอยู่กลายเป็นความเรียบง่ายทส่ีวยงาม

​นอกจากพาร์ตของการทํางานเพลงแล้ว ปัจจุบัน Aran ยังรับบทบาท Content Creator ของสํานักข่าว THE STANDARD POP ท่ีมีงานเขียนและเป็นพิธีกรสัมภาษณ์นักแสดงและศิลปินมาแล้วมากมายตลอดระยะ เวลา3ปีท่ีผ่านมาได้รับการยอมรับและคําชมจากแฟนรายการอยู่เสมอร่วมงานทัง้การสัมภาษณ์แบบDeep Talk กับ เบลล่า ราณี, วู้ดด้ี มิลินทจินดา หรือสัมภาษณ์รายการสดกับ บิวกิน้ พุฒิพงศ์, พีพี กฤษฏ์ หรือ ไบร์ท วชิรวิชญ์ มาแล้ว