×

Bangkok

(+66)12345678

info@teroasia.com

 

Image

CHILAX

 

BIOGRAPHY

 

วงดนตรีแนว synth ที่มีเสียงของแองจี้ (นักร้องนำ) และ Sound Design เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมกับความ Contrast ในทุกๆด้าน ทั้งในเรื่องของเพลงที่ทำออกมา ค่อนข้างที่จะไม่ชิล Contrast กับเสียงร้องที่สดใส หรือเนื้อเพลงที่เศร้าหมอง รวมถึงการทำงานของพวกเราที่ค่อนข้างจะเก็บทุกรายละเอียด ไม่เคยชิล contrast กับชื่อวง จึงเกิดเป็นความ contrast ในทุก ๆ ด้านทีผสมผสานกันออกมาได้อย่างลงตัว ถือเป็นความบังเอิญที่เกิดจาก ความไม่ตั้งใจของ “CHILAX”

Chilax Band has a unique sound design in synth genre combine with contrasting in many ways including music style are contrasted from vocal or Lyrics and working procedures are not chilled which is contrasted from band’s name this made us a Chilax Band which blended accidentally but perfectly contrast. ​

​Chilax เริ่มต้นมาจากการที่พวกเราอยากผลิตผลงานเพลงที่ให้ ความรู้สึกชิลสบายและมีรูปแบบการทำเพลงที่รู้สึกชิล ๆ ไม่ซีเรียส จึงได้ ตั้งชื่อวงจากนิยามข้างต้นชื่อว่า “CHILAX” มาจาก Chill + Relax แต่ ปัจจุบันนิยามของ CHILAX กลายเป็นความ Contrast ในหลาย ๆ ด้าน เพราะเมื่อพวกเราได้ทำงานกันจริง ๆ แล้ว ทั้งเพลงที่ทำออกมานั้น ค่อนข้างที่จะไม่ชิล contrast กับเสียงร้องที่สดใส รวมถึงการทำงานของพวกเราที่ค่อนข้างจะเก็บทุกรายละเอียด ไม่เคยชิล contrast กับชื่อวง จึงเกิดเป็นความ contrast ในทุก ๆ ด้าน ถือเป็นความบังเอิญ ที่เกิดจากความไม่ตั้งใจของ “CHILAX”


 

IT'S TIME TO 4TH WAVE.

IT'S TIME TO 4TH WAVE.
FOLLOW ME